Podmínky ochrany osobních údajů


I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost LMY
Marketing s.r.o.
, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 053 61 974, DIČ: CZ05361974,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 262480 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00
e-mail: l.strnadelova@gmail.com
web: www.luciestrnadelova.com
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší
objednávky:
!
jméno a příjmení
!
e-mailová adresa
!
poštovní adresa
!
telefon
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
!
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
!
splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
!
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
!
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží
nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je:
!
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a
plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
!
plnění právních povinností vůči státu,
!
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
!
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
vztahu),
!
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let,
jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
!
podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
!
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním
e-shopu,

!
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI.
Zpracovatelé osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatelé marketingových služeb a další.
VII.
Používání souborů cookies
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do
Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou
webovou stránku, která je rozpozná.
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich
preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe
přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
Na webových stránkách používáme následující cookies:
 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených
  částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši
  návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že
  umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe
  odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

  Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo
  přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
  Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů,
  nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
  Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies
  můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
VIII.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
!
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
!
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
!
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
!
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
!
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
!
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený
v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo
na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
IX.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
X.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je
v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
stránkách.